دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

نوتس + بک آپس

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

اردوی آنلاین کنکور هنر

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

باکس

مدت: 81 ساعت

تعداد جلسات: 27

جزئیات دوره و ثبت نام

کلاس طراحی و نقاشی

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

کل دوره با تخفیف

مدت: 525 ساعت

تعداد جلسات: 350

جزئیات دوره و ثبت نام

فرهنگیان و معلمان

مدت: 465 ساعت

تعداد جلسات: 310

جزئیات دوره و ثبت نام

سفیران سلامت

مدت: 465 ساعت

تعداد جلسات: 310

جزئیات دوره و ثبت نام

معدل برتر

مدت: 465 ساعت

تعداد جلسات: 310

جزئیات دوره و ثبت نام

مناطق محروم و آسیب دیده

مدت: 465 ساعت

تعداد جلسات: 310

جزئیات دوره و ثبت نام

ادبیات فارسی

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عربی

مدت: 38 ساعت

تعداد جلسات: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

فرهنگ و معارف اسلامی

مدت: 38 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان انگلیسی

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

درک عمومی هنر

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

درک عمومی ریاضی - فیزیک

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

ترسیم فنی

مدت: 38 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

خلاقیت تصویری و تجسمی

مدت: 38 ساعت

تعداد جلسات: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

خلاقیت نمایشی

مدت: 58 ساعت

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

خلاقیت موسیقی

مدت: 38 ساعت

تعداد جلسات: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

خواص مواد

مدت: 23 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره و برنامه ریزی

مدت: 18 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

خواص مواد

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

خلاقیت موسیقی

مدت: 52 ساعت

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

خلاقیت نمایشی

مدت: 52 ساعت

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

خلاقیت تصویری و تجسمی

مدت: 52 ساعت

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

ترسیم فنی

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

درک عمومی ریاضی و فیزیک

مدت: 52 ساعت

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

درک عمومی هنر

مدت: 70 ساعت

تعداد جلسات: 45

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان انگلیسی

مدت: 28 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

دین و زندگی

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عربی

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان و ادبیات فارسی

مدت: 53 ساعت

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام
سامانه کنکور هنر آنلاین سی رنگ