دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

باکس

مدت: 99 ساعت

تعداد جلسات: 33

جزئیات دوره و ثبت نام

کمک (مناطق محروم و آسیب دیده)

مدت: 555 ساعت

تعداد جلسات: 380

جزئیات دوره و ثبت نام

کمک "کتاب + مشاوره + کلاس" (40 درصد تخفیف)

مدت: 555 ساعت

تعداد جلسات: 380

جزئیات دوره و ثبت نام

پاورس "پایش آموزشی و روانی"

مدت: 100 ساعت

تعداد جلسات: 45

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره و آزمون های آزمایشی (20 جلسه خصوصی)

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره و برنامه ریزی (10 جلسه خصوصی)

مدت: 10 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره و برنامه ریزی (5 جلسه خصوصی)

مدت: 5 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

خواص مواد

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

خلاقیت موسیقی

مدت: 52 ساعت

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

خلاقیت نمایشی

مدت: 52 ساعت

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

خلاقیت تصویری و تجسمی

مدت: 52 ساعت

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

ترسیم فنی

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

درک عمومی ریاضی و فیزیک

مدت: 52 ساعت

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

درک عمومی هنر

مدت: 70 ساعت

تعداد جلسات: 45

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان انگلیسی

مدت: 28 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

دین و زندگی

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عربی

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان و ادبیات فارسی

مدت: 53 ساعت

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام
سامانه کنکور هنر آنلاین سی رنگ