درک عمومی ریاضی و فیزیک

در این فرم می توانید اطلاعات دوره آموزشی را مشاهده نموده و اقدام به پیش ثبت نام یا ثبت نام قطعی در کلاس های دوره نمایید

درک عمومی ریاضی و فیزیکمدت: 52 hour


تعداد جلسات: 35 جلسه


مبلغ شهریه: 1,500,000 تومان

شرح و سرفصل ها

شرح جلسات درس درک عمومی ریاضی و فیزیک

مدرس: مهندس امیرمهدی نجومیان

 

1- جلسه اول / توضیح در مورد سیلابس درس درک عمومی ریاضی فیزیک + تدریس مضرب­ها، نسبت طلایی، شناخت اشکال و احجام، محاسبات عددی (محاسبات ساده چهار عمل اصلی)

2- جلسه دوم / تدریس مساحت چند ضلعی‌های محصور، نسبت سطح سیاه و سفید، طول‌ها و مسیرهای فیثاغورسی

3- جلسه سوم / حل تست‌های جلسه دوم + تدریس رادیکال 2 برابر بودن قطر مربع نسبت به ضلع آن و رادیکال 2 برابر بودن وتر مثلث قائم‌الزاویه متساوی‌الساقین نسبت به ضلع آن

4- جلسه چهارم / حل تست‌های باقیمانده جلسه سوم + تدریس مبحث تقارن

5- جلسه پنجم / حل تست‌های باقیمانده جلسات گذشته

6- جلسه ششم / تدریس مبحث محیط و مساحتِ چهارضلعی‌ها + رفع اشکال جلسات 3 و 4 و 5

7- جلسه هفتم / تدریس محاسبات عددی (کسر متعارفی، حاصل جمع‌های ثابت در سطر یا سطح، مسائل ارزش عددیِ ارقام یک عدد، عدد مجذور کامل، "مینیمم تعدادی از یک جمعیت در حضور ماکزیممی از گروه دیگر")

8- جلسه هشتم / تدریس مثلث متساوی‌الاضلاع + رفع اشکال جلسات گذشته

9- جلسه نهم / تدریس نقطه­ همرسی میانه‌های مثلث + رفع اشکال و حل تست‌های باقیمانده از جلسات 6 و 7 و 8

10- جلسه دهم / تدریس معادلات و دستگاه‌ها (معادله درجه اول، دستگاه معادلات، معادله‌ی درجه دوم)

11- جلسه یازدهم / تدریس محیط، مساحت، دایره، قطاع و قطعه دایره، طول کمان، محیط سطوح محدود به دوایر، طول تسمه

12- جلسه دوازدهم / ادامه تدریس جلسه 9 + رفع اشکال جلسات 10 و 11

13- جلسه سیزدهم / رفع اشکال و حل تست‌های جلسات گذشته

14- جلسه چهاردهم / رفع اشکال و حل تست‌های جلسات گذشته

15- جلسه پانزدهم / تدریس تناسب (تناسب مستقیم و مسائل درصد، مسائل مرتبط با نسبت یا درصد، تناسب معکوس، مسائل کار همزمان)

16 جلسه شانزدهم / رفع اشکال و حل تست‌های باقیمانده از جلسه 15

17- جلسه هفدهم / تدریس حجم (محاسبه حجم منشورها، هرم‌ها و کره) + رفع اشکال جلسات گذشته

18- جلسه هجدهم / تدریس محاسبه اختلاف حجم (احجام محاطی و محیطی) + رفع اشکال و حل تست‌های باقیمانده از جلسات گذشته

19- جلسه نوزدهم / تدریس احجام حاصل از دوران سطوح، مسائل مربوط به روابط بین "سطح" و "حجم"

20- جلسه بیستم / تدریس مسائل مربوط به Kو K2  و K3  برابر شدن طول، سطح و حجم جسم دوم (با ابعاد K برابر) نبست به جسم اول + رفع اشکال و حل تست‌های باقیمانده از جلسات 17، 18، 19

21- جلسه بیست و یکم / تدریس تشابه، نسبت تشابه به رابطه‌ی تالس، نسبت مساحت مثلث‌های متشابه

22- جلسه بیست و دوم / تدریس روابط طولی در مثلث قائم‌الزاویه + رفع اشکال و حل تست‌های باقیمانده از جلسات 17، 18، 19، 20، 21

23- جلسه بیست و سوم / ریز‌عنوان‌ها: غلظت محلول‌ها، زاویه عقربه‌های ساعت، بخش‌پذیری

24- جلسه بیست و چهارم / تدریس اتحادها و آنالیز ترکیبی + رفع اشکال و تست‌های باقیمانده از جلسات 21، 22، 23

25- جلسه بیست و پنجم / رفع اشکال و حل تست‌های باقیمانده از جلسات 1 تا 24

26- جلسه بیست و ششم / رفع اشکال و حل تست‌های باقیمانده از جلسات 1 تا 24

27- جلسه بیست و هفتم / تدریس فیزیک مبحث نور (زاویه‌های تابش و بازتابش در آینه تخت، آینه‌های کروی)

28- جلسه بیست و هشتم / تدریس فیزیک مبحث نور (عدسی‌ها، شکست نور، ترکیب رنگ­های نور)

29- جلسه بیست و نهم / تدریس فیزیک الکتریسیته (قانون اهم، رابطه توان با مقدار مقاومت) و شدت جریان­های عبوری، رابطه بار الکترونی و شدت جریان

30- جلسه سی‌اُم / تدریس ریزعنوان‌های فیزیک: حرکت، چگالی، جرم و وزن، فشار، کار و انرژی، نیروها، صوت، امواج، گرما

31- جلسه سی و یکم / تدریس ریزعنوان­های فیزیک: فشار، کار و انرژی، نیروها، صوت، امواج، گرما

32- جلسه سی و دوم / حل تست‌های منتخب کنکورهای سراسری 95 و 96 (داخل کشور)

33- جلسه سی و سوم / حل تست‌های منتخب کنکورهای سراسری 97 و 98 (داخل کشور)

34- جلسه سی و چهارم / حل تست‌های منتخب کنکورهای سراسری 95 و 96 (خارج از کشور)

35- جلسه سی و پنجم / حل تست‌های منتخب کنکورهای سراسری 97 و 98 (خارج از کشور)

 

شرایط پرداخت اقساط درس درک عمومی ریاضی و فیزیک:

پیش پرداخت در هنگام ثبت نام: 1000000 تومان

قسط دوم تا تاریخ 9 آبان ماه 1400: 500000 تومان

پیش ثبت نام و رزرو
در این بخش می توانید در صورت عدم وجود کلاس های این دوره، در این دوره پیش ثبت نام نمایید تا به محض به حد نصاب رسیدن نفرات، کلاس مورد نظر تشکیل و برگزار شود
0 تومان
کلاسهای این دوره

توجه:

  • در این بخش می توانید کلاس های موجود این دوره را مشاهده، ارزیابی و جهت ثبت نام قطعی انتخاب نمایید
  • به جنسیت و نوع برگزاری کلاس حتما دقت فرمایید
  • با استفاده از دکمه اطلاعات می توانید جزئیات بیشتر و همچنین شرح و سرفصل های کلاس را مشاهده نمایید
  • از زمان و روزهای برگزاری کلاس می توانید با زدن دکمه زمان مطلع شوید
  • کلاس مورد نظر شما می تواند اقلام آموزشی نیز داشته باشد که در سبد ثبت نام قابل رویت و انتخاب خواهد بود
  • ممکن است کلاس مورد نظر شما به علت نوع برگزاری و عوامل دیگر، شهریه ای متفاوت از شهریه پایه دوره داشته باشد
  • در انتخاب ترم و کلاس خود دقت نمایید

انتخاب کلاس

سامانه کنکور هنر آنلاین سی رنگ