ترسیم فنی

در این فرم می توانید اطلاعات دوره آموزشی را مشاهده نموده و اقدام به پیش ثبت نام یا ثبت نام قطعی در کلاس های دوره نمایید

ترسیم فنیمدت: 45 hour


تعداد جلسات: 30 جلسه


مبلغ شهریه: 1,200,000 تومان

شرح و سرفصل ها

شرح جلسات درس ترسیم فنی

مدرس: مهندس امیرمهدی نجومیان

 

1- جلسه اول / توضیح در مورد سیلابس درس ترسیم فنی + تدریس نماشناسی (سطح مقدماتی) + تمرینات جزوه نماشناسی

2- جلسه دوم / حل تمرینات نماشناسی (سطح مقدماتی و متوسط) + تدریس روابط بین محیط و مساحت چند‌ضلعی‌های منتظم و غیر منتظم + مثلث‌بندی + چند‌ضلعی‌های محدب و مقعر

3- جلسه سوم / تکمیل تست‌ها و تمرینات نماشناسی (سطح مقدماتی و متوسط)

4- جلسه چهارم / حل تمرینات نماشناسی (سطح پیشرفته) + رفع اشکال جلسات 1 و 2 + تدریس محیط و مساحت سطوح هاشورزده

5- جلسه پنجم / حل تمرینات و تست‌های نماشناسی (سطح پیشرفته) + تدریس نماشناسی احجام دوار + ادامه تدریس محیط و مساحت سطوح هاشورزده + رفع اشکال تست‌های قبلی

6- جلسه ششم / حل تست‌های نماشناسی تا پایان احجام دوار +  تدریس انواع زوایا در دایره (محاطی، مرکزی، ظلّی) چندضلعی‌ها و چندوجهی‌های منتظم

7- جلسه هفتم / تدریس محاسبات مربوط به حجم از روی نماها و احجام مکعب مستطیل‌گونه + رفع اشکال جلسات 3، 4، 5، 6

8- جلسه هشتم / تکمیل مباحث نماشناسی و تست‌های هندسه در ترسیم

9- جلسه نهم / تدریس مجهول‌یابی (مقدماتی) + رفع اشکال تست‌های جلسات 1 تا 8

10 – جلسه دهم / ادامه تدریس مجهول‌یابی (مقدماتی) + تدریس ترسیمات هندسی، رسم و خصوصیات عمود‌منصف، رابطه تالس در تقسیم پاره خط به نسبت معین

11- جلسه یازدهم / تدریس اجزاء مثلث‌ها (نیمسازها، میانه‌ها، ارتفاع‌ها و عمود منصف‌ها) و بررسی نقطه‌ همرسی آن‌ها

12- جلسه دوازدهم / تدریس رسم قوس‌ها و دوایر مماس از بیرون و درون بر دوایر و خطوط + ادامه تمرینات مجهول‌یابی (سطح متوسط) + رفع اشکال جلسات 9، 10، 11

13- جلسه سیزدهم / تدریس n ضلعی‌ها و n وجهی‌های منتظم و رسم زوایای خاص و تقسیم زاویه به قسمت‌های مساوی + ادامه تمرینات مجهول‌یابی (سطح متوسط)

14- جلسه چهاردهم / رسم چندضلعی‌های منتظم با استفاده از دایره – رسم و مشخصات محاسباتی و هندسی بیضی، ادامه تمرینات مجهول‌یابی (سطح متوسط)

15- جلسه پانزدهم / تکمیل تست‌های ترسیمات هندسی و تستهای مجهول‌یابی (سطح متوسط)

16- جلسه شانزدهم / تدریس ریزعنوان‌ها: پرسپکتیو، انواع خطوط خاص، ادامه‌ تمرینات مجهول‌یابی (سطح متوسط)

17- جلسه هفدهم / تدریس ریزعنوان‌ها: انواع صفحات خاص و اوضاع نسبی دو خط در فضا، ادامه‌ تمرینات مجهول‌یابی (سطح متوسط)

18- جلسه هجدهم / تدریس مقیاس و کاغذهای استاندارد، اوضاع نسبی دو دایره در صفحه

19- جلسه نوزدهم / تدریس خطوط رابط بین تصاویر، مختصات نقطه در فضا، شروع مطالعه جزوه ابزار و تجهیزات ترسیم فنی و نقشه‌کشی معماری

20- جلسه بیستم / تکمیل مباحث قبلی و حل تست‌های ریزعنوان‌ها

21- جلسه بیست و یکم / تدریس مجهول‌یابی (سطح دشوار) + رفع اشکال و حل تست‌های باقیمانده از جلسات گذشته

22- جلسه بیست و دوم / تدریس مجهول‌یابی (سطح دشوار) + رفع اشکال و حل تست‌های باقیمانده از جلسات گذشته

23- جلسه بیست و سوم / رفع اشکال و حل تست‌های باقیمانده از جلسات گذشته

24- جلسه بیست و چهارم / مرور نکات و تعاریف مهم کتاب ترسیم فنی و نقشه‌‌کشی معماری (رشته معماری)

25- جلسه بیست و پنجم / تدریس برش + حل تمرینات مربوطه + رفع اشکال و حل تست‌های باقیمانده از جلسات گذشته

26- جلسه بیست و ششم / ادامه حل تمرینات برش + حل تست‌های باقیمانده از جلسات گذشته

27- جلسه بیست و هفتم / ادامه حل تمرینات برش + حل تست‌های باقیمانده از جلسات گذشته

28- جلسه بیست و هشتم / تحلیل آزمون سراسری 1399 (داخل کشور)

29- جلسه بیست و نهم / تحلیل آزمون سراسری 1400 (داخل کشور)

30- جلسه سی‌اُم / تحلیل آزمون سراسری 1400 (خارج از کشور)

 

شرایط پرداخت اقساط درس ترسیم فنی:

پیش پرداخت در هنگام ثبت نام: 800000 تومان

قسط دوم تا تاریخ 9 آبان ماه 1400: 400000 تومان

پیش ثبت نام و رزرو
در این بخش می توانید در صورت عدم وجود کلاس های این دوره، در این دوره پیش ثبت نام نمایید تا به محض به حد نصاب رسیدن نفرات، کلاس مورد نظر تشکیل و برگزار شود
0 تومان
کلاسهای این دوره

توجه:

  • در این بخش می توانید کلاس های موجود این دوره را مشاهده، ارزیابی و جهت ثبت نام قطعی انتخاب نمایید
  • به جنسیت و نوع برگزاری کلاس حتما دقت فرمایید
  • با استفاده از دکمه اطلاعات می توانید جزئیات بیشتر و همچنین شرح و سرفصل های کلاس را مشاهده نمایید
  • از زمان و روزهای برگزاری کلاس می توانید با زدن دکمه زمان مطلع شوید
  • کلاس مورد نظر شما می تواند اقلام آموزشی نیز داشته باشد که در سبد ثبت نام قابل رویت و انتخاب خواهد بود
  • ممکن است کلاس مورد نظر شما به علت نوع برگزاری و عوامل دیگر، شهریه ای متفاوت از شهریه پایه دوره داشته باشد
  • در انتخاب ترم و کلاس خود دقت نمایید

انتخاب کلاس

سامانه کنکور هنر آنلاین سی رنگ